2020 විශ්‍රාමික පදිංචි සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා මේ මත Click කරන්න.