චක්‍රලේඛ නම රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම (2015) කඩිනම් කිරිමේ වැඩසටහන විධිමත්කිරීම සඳහා පශ්චාත් උපදෙස්
චක්‍රලේඛ අංකය 07/2015
වර්ෂය 2015
චක්‍රලේඛ දිනය 2015-11-05
Back