චක්‍රලේඛ නම අවම සේවා කාලය අවු:25 ට අඩු වූ විට වැන්දඹු අනත්දරු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප ගෙවීම
චක්‍රලේඛ අංකය 7/2000
වර්ෂය 2000
චක්‍රලේඛ දිනය 2000-09-07
Back