චක්‍රලේඛ නම වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු දායක මුදල් ආපසු ගෙවීම (අයදුම්පත් මාර්ගගතව (Online) යොමු කිරීම).
චක්‍රලේඛ අංකය Circular No :01/2015(Revision II)
වර්ෂය 2018
චක්‍රලේඛ දිනය 2018-06-26
Back