චක්‍රලේඛ නම 2016.01.01 දිනෙන් පසු විශ්‍රාම ගන්නා නිලධාරින් සදහා 2005 අයවැයෙන් යෝජිත පරිදි නව රක්ෂණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරිම.( අග්‍රහාර )
චක්‍රලේඛ අංකය Circular No 04/2016(I)
වර්ෂය 2017
චක්‍රලේඛ දිනය 2017-11-24
Back