චක්‍රලේඛ නම ගෝලීය කොරෝනා වෛරස් වසංගත තත්වය තුළ නිවසේ සිට රාජකාරී කටයුතු ඉටු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් (WFH) මගින් රජයේ සේවාවන් සැපයීම.
චක්‍රලේඛ අංකය 06/2020
වර්ෂය 2020
චක්‍රලේඛ දිනය 2020-06-09
Back