චක්‍රලේඛ නම විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම)
චක්‍රලේඛ අංකය 03/2015 (Revision IV)
වර්ෂය 2020
චක්‍රලේඛ දිනය 2020-11-30
Back