චක්‍රලේඛ නම මරණ පාරිතෝෂිකය ගෙවීම, සංශෝධිත මරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම් කිරීම සහ සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය ගෙවීම. (විශ්‍රාම වැටුප් සංශෝධිත අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම .
චක්‍රලේඛ අංකය Circular No 09/2015
වර්ෂය 2017
චක්‍රලේඛ දිනය 2017-11-09
Back