චක්‍රලේඛ නම 2016.01.01 දිනයෙන් පසුව රාජ්‍ය සේවයට හා පළාත් රාජ්‍ය සේවයට පත්වීම් ලද නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන්ගෙන් වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයට දායක මුදල් අය කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය Circular No 06/2017
වර්ෂය 2017
චක්‍රලේඛ දිනය 2017-11-09
Back