ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 324
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
02/2023 විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම 2023-03-27
01/2019(VI) 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැළපීම 2023-02-23
01/2023 විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි රැකවරණය සඳහා "බුහුමන්" රක්ෂණ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම 2023-01-05
02/2020 (සංශෝධන VIII) විශ්‍රාමික ජීවිත සහතික ඇඟිලි සලකුණු මඟින් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2022-11-21
08/2022 2023 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2022-11-08
07/2022 විශ්‍රාම වැටුප් ව්‍යවස්ථාවේ 39 වගන්තිය යටතේ උරුමකරුවන් වෙත ප්‍රතිලාභ ගෙවීම 2022-11-03
07/2020(i) විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අයෙකුට විශ්‍රාම වැටුප් ලබාගැනීමට පැමිණීම අපහසු අවස්ථාවක භාරකරුවෙකු පත්කිරීම පිළිබඳ ගිවිසුම 2022-10-10
03/2015 (සංශෝධන VIII) විශ්‍රාම වැටුප් ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම. 2022-10-07
02/2016 (සංශෝධන i) වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම සංශෝධනය කිරීම 2022-10-06
06/2022 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 14/2022 අනුව විදේශ ගත වන නිලධාරීන්ගේ වැන්දඹු/වැන්දඹු පුරුෂ හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් දායක මුදල් අය කිරීමට උපදෙස් 2022-09-20