ප්‍රතිඵල 11 - 20 හි 297
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
09/2020 2021 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2020-12-05
01/2009 (Revision I) ආබාධිත අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2020-12-02
03/2015 (Revision IV) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම) 2020-11-30
02/2020 (Revision III) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කරගැනීම - නියාමක ව්‍යාපෘතිය. 2020-09-22
02/2017(Revision I) රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල් ක්‍රමය යටතේ ලියාපදිංචිය සහ ලියාපදිංචි සාමාජිකයන්ගේ දායක මුදල් විස්තර යාවත්කාලීන කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කිරීම 2020-07-30
02_2020(Revision ii) විශ්‍රාමික ජීවත්වීමේ සහතිකය ඇඟිලි සලකුණු මාර්ගයෙන් තහවුරු කර ගැනීම-නියාමක ව්‍යාපෘතිය 2020-06-22
07/2020 විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අයෙකුට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමට පැමිණීම අපහසු වන අවස්ථාවක භාරකරුවෙකු පත් කිරීම පිළිබඳ ගිවිසුම 2020-06-11
08/2020 විශ්‍රාමික ප්‍රජාවගේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා ණය පහසුකම් සැපයීම විධිමත් කිරීම 2020-06-11
06/2020 ගෝලීය කොරෝනා වෛරස් වසංගත තත්වය තුළ නිවසේ සිට රාජකාරී කටයුතු ඉටු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් (WFH) මගින් රජයේ සේවාවන් සැපයීම. 2020-06-09
04/2020 සංශෝධන(iV) කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය හේතුවෙන් නියමිත දිනට විශ්‍රාම ගැන්වීමට නොහැකි වූ හා විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නමුදු මාර්ගගත ක්‍රමය (online) ඔස්ස්සේ අයදුම්පත යොමුකිරීමට නොහැකි වූ එහෙත් විශ්‍රාම වැටුප සඳහා හිමිකම් ලබන රජයේ නිලධරයන්ට/විශ්‍රාමිකයන්ට මැයි මස සහන සැලසීම. 2020-05-22