ප්‍රතිඵල 201 - 210 හි 303
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
16/2009 (Amendment) Payment of pension to Sri Lankan pensioners Resident Abroad 2010-04-06
9/2008(A) හමුදා සේවා සහ දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප් ඒකාබද්ධ කර ගෙවීම 2010-03-30
02/2010 2004.01.02 - 2004.12.02 දක්වා කාලය තුළ විශ්‍රාම ලැබූ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2010-03-22
01/2010 වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සඳහා මනාපය පළ කිරීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කිරීම 2010-03-10
19/2009 (1) Payment of Pensions during Year 2010 2010-03-10
02/2005 Retirement on abolition of posts under the implementation of Public Management Assistants' Service 2010-02-02
21/2009 Abolition of contributory Pensions Scheme for Public and Provincial Public service employees’ and return Contribution 2009-12-23
10/2009 (1) Contributing of Members in Volunteer forces towards Widows’ / Widower ‘ & Orphans’ Pensions Scheme. 2009-12-18
20/2009 Cost of Living Allowance paid to Government Pensioners 2009-12-17
19/2009 Payment of Pensions during Year 2010 2009-12-04