ප්‍රතිඵල 71 - 80 හි 295
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
01/2016 විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකයෙන් අයවීම් 2015-12-31
8/2015 නව විශ්‍රාමික හැදුනුම්පත නිකුත් කිරීම (Visa හා NFC පහසුකම් සහිත) 2015-12-28
08/2015 පොලිස් සේවයේ වසර 10ක් සම්පුර්ණ නොමැතිව ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන තුවාල ලබා ආබාධිතව, සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නිලධාරීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබා දීම 2015-12-24
10/2015 2016 වර්ෂයේ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම 2015-12-02
07/2015 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම (2015) කඩිනම් කිරිමේ වැඩසටහන විධිමත්කිරීම සඳහා පශ්චාත් උපදෙස් 2015-11-05
08/2015 (සංශෝධන II) ගුවන් හමුදා සේවයේ වසර 10ක් සම්පුර්ණ නොමැති නිලධාරීන් හා සේවා කාලය වසර 12ක් නොමැති සෙසු නිලධාරීන් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන තුවාල ලබා ආබාධිතව, සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නිලධාරීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබා දීම 2015-10-28
01/2015 (සංශෝධන) වැන්දඹු අනත්දරු දායක මුදල් ආපසු ගෙවීම 2015-10-09
03/2015 චක්‍ර ලේඛ අංකය : 03/2015 (සංශෝධන II) - විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තිලාභ ලබා දීම.(විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව (online) යොමු කිරීම). 2015-10-01
03/2015 (සංශෝධන I) විශ්‍රාම ගනු ලබන දිනටම විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම 2015-10-01
06/2015 (I) වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ / අනත්දරු /අබාධිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම 2015-09-20