ප්‍රතිඵල 81 - 90 හි 296
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නම චක්‍රලේඛ දිනය
06/2015 (I) වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ / අනත්දරු /අබාධිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම 2015-09-20
09/2004 (Revision IV) විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය කිරීම හා පරිවර්තිත විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ නව ක්‍රමය 2015-09-15
09/2015 මරණ පාරිතෝෂිකය ගෙවීම හා සංශෝධිත විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂික ගෙවීම් සහ සංශෝධිත මරණ පාරිතෝෂික ගෙවීම් කිරීම 2015-09-14
05/2015 (II) රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 06/2006ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම.(2015) (සන්නද්ධ හමුදා) 2015-08-02
08/2015 (I) යුද හමුදා සේවයේ වසර 10ක් සම්පුර්ණ නොමැති නිලධාරීන් හා සේවා කාලය වසර 12ක් නොමැති සෙසු නිලධාරීන් ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතු කොට ගෙන තුවාල ලබා ආබාධිතව, සේවයෙන් විශ්‍රාම ගන්වා ඇති නිලධාරීන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හිමිකම ලබා දීම 2015-07-31
07/2015 රාජ්‍ය සේවා අර්ථසාධක අරමුදල - උපදෙස් මාලාව 2015-07-23
05/2015 (1) රා.ප.ච.6/2006 ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම (2015) 2015-07-19
06/2015 වැන්දඹු / වැන්දඹු පුරුෂ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම 2015-07-12
05/2015 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛණය 16/2015 ට අනුව විශ්‍රාම වැටුප් ගැලපීම 2015-07-05
05/2015 මධ්‍යම දත්ත පද්ධතිය (Central Data Base) හරහා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම ආරම්භ කිරීම 2015-06-28