முடிவுகள் 11 - 20 / 312
சுற்றறிக்கை இல சுற்றறிக்கையின் பெயர் சுற்றறிக்கை திகதி
01/2019 (Revision V) 2019 අයවැය යෝජනා අනුව රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 03/2016 ට විශ්‍රාම වැටුප් ගැළපීම 2021-11-10
02/2020 (Revision VI) Confirmation of the Pensioner's Life Certificate through Finger Prints - Pilot Project 2021-11-10
04/2021 (Revision I) Extending the Benefits under Agrahara Insurance Scheme for the Retired Public Officers. 2021-11-09
04/2021 Extending the Benefits under Agrahara Insurance Scheme for the Retired Public Officers. 2021-11-05
06/2011(Revision II) Definition to schedule "Q" of the Minutes on Pensions. 2021-10-15
03/2015 (Revision VI) Obtain Pension Benefits on the date of Retirement (Online Submission of Pension Applications) 2021-09-10
03/2021 Provide benefits to the dependents of Tri-Forces and Police Personnel including Special Task Force who passed away during the war 2021-07-22
02/2021 Provision of "Ranaviru Surekum Allowance" to the heroes in Sri Lanka Police who have been retired on medical grounds due to rendered disability as a result of terrorist activities and to the widows of heroes in Sri Lanka Police who have deceased due to terrorist activities in operational areas 2021-06-17
01/2021 Payment of a gratuity as a merciful alternative 2021-05-12
02/2020(Revision V) Confirming the life certificate by finger prints-Pilot Project 2021-02-01