තොරතුරු නිලධාරී

b dumy

ඒ. ජගත් ඩී. ඩයස් මහතා
විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මාළිගාවත්ත, කොළඹ 10
+94 112 431 647

b dumy

කේ. ආර්. පත්මප්‍රිය මහතා
විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂක

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මාළිගාවත්ත, කොළඹ 10
+94 112 320 045

b dumy

ඩී. කේ. ආර්. ඒ. ධර්මසේන මහතා
පරිපාලන අධ්‍යක්ෂක - ප්‍රතිපත්ති

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මාළිගාවත්ත, කොළඹ 10
+94 112 320 041

g dumy

පී. සී. දෙනගම මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂක - WOP

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මාළිගාවත්ත, කොළඹ 10
+94 112 336 913

g dumy

පී. එස්. හෙට්ටිගේ මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව, මාළිගාවත්ත, කොළඹ 10
+94 112 336 913