විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කෙරේ.
 
විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කර ඇති අතර විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව යොමු කිරීම පිළිබඳව නිකුත් කරන ලද 03/2015 (සංශෝධන IV) චක්‍රලේඛය පහතින් බාගත කරගත හැක.
 

විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරීන් නැවත සේවයේ යෙදවීම හා විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනය කිරීම පිළිබඳ විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ අංක 01/2020 දරණ චක්‍රලේඛය නිකුත් කෙරේ.

මෙතනින් පිවිසෙන්න..

Next Pension Date: 08th of April 2021

විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කෙරේ.


විශ්‍රාම වැටුප් කළමනාකරණ පද්ධතිය නැවත සක්‍රිය කර ඇති අතර විශ්‍රාම අයදුම්පත් මාර්ගගතව යොමු කිරීම පිළිබඳව නිකුත් කරන ලද 03/2015 (සංශෝධන IV) චක්‍රලේඛය පහතින් බාගත කරගත හැක.

03/2015 (සංශෝධන IV) චක්‍රලේඛය

Details of the Deligation of Power for the Financial Control Under F.R.135 in Department of Pensions for the year 2019 are published on special letters.

உட்பிரிவுகள்

சமீபத்திய செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்